האיש שצעק סרק סרק

גילויים חדשים על פרשת רצח רבין

מאת: רן שריר ואבי זלינגר

תקנון האתר

מבוא

תקנון זה הוא הסכם משפטי לכל דבר ועניין. על כל שימוש שלך באתר המכירות של מחברי הספר “האיש שצעק סרק סרק” (להלן: “האתר”, ו”בעלי האתר”) – יחולו הוראות ההסכם הזה. הסכם זה מנוסח בלשון זכר, אך מופנה אל כל סוגי המגדר. יש לקרוא את התקנון מתחילתו ועד סופו. התקנון ניתן לשינוי על ידי בעלי האתר בכל עת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי.
כל רכישה שתבצע באתר תהווה הסכם מחייב בינך לבין בעלי האתר.
אתר האינטרנט www.srak-srak.com מופעל ממדינת ישראל, וכפוף למערכת חוקיה. עצם הגלישה באתר כמוה כהסכמה מצדך לנהוג על פי תקנון האתר, וכך גם ברכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים בו למכירה. במקרה שאין אתה מסכים לאחד מתנאי האתר, תתבקש לעזוב אותו לאלתר, ולא לעשות בו שימוש.
כל שימוש שלך באתר מחייב הקפדה מצדך על מילוי כללי התקנון.
בעלי האתר נושאים באחריות מוגבלת כפי שמתאר הסכם זה. בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות ליוזמות או לפעולות של צד שלישי כזה או אחר. לבעלי האתר קיימת זכות מוחלטת על זכויות היוצרים והקניין הרוחני המובאים באתר. כל נטילה, ציטוט, השאלה ו/או העתקה של תוכן או תמונות מהאתר, ללא רשות מראש ובכתב, עלולים לשמש עילה להגשת תביעת זכויות יוצרים נגדך ונגד צד שלישי. הוראות אלו מתקיימות, ללא שום הגבלה, על כל גולש או משתמש באתר.
האתר פתוח לגלישה לכל אדם באשר הוא. ברם, רכישת מוצרים ו/או שירותים בו, מוגבלת לבעלי כרטיס אשראי בר תוקף, הרשום על שם הרוכש, ו/או אמצעי תשלום דיגיטלי תקף אחר שבבעלותו, כגון אפליקציית תשלומים שתאושר על ידי מפעילי האתר.
דרכי שימוש

אופן השימוש באתר ובתכניו יעשה אך ורק על פי התנאים הכתובים בתקנון זה. כל שימוש באופן אחר באתר ובתכניו יחשב להפרה ועלול להוות עילה לתביעה בגין הפרת זכויות יוצרים, אלא אם ניתנה לך, מראש ובכתב, הסכמה מפורשת מצד בעלי האתר, ובכפוף לתנאי ההסכמה המפורשת, אם וכאשר תינתן.
מטרות השימוש באתר הן אישיות ופרטיות בלבד. כל שימוש אחר באתר, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, הינו אסור. בכלל זה, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להפיץ ו/או לעשות שימוש באתר ובתכניו בכל דרך אחרת.
אין לעשות שימוש, או לאפשר לצד שלישי לעשות שימוש, בכל יישומון, יישום מחשב, תוכנה ו/או כל אמצעי טכנולוגי או מכני אחר, למטרת חיפוש מידע או טקסט, סריקה, העתקה, שכפול או הפצה של מידע ותכנים מתוך האתר. חל איסור מוחלט לעשות שימוש באמצעים אלו לשם יצירת מאגר, לקט, ארכיון או אוסף שבהם מידע ותכנים מתוך האתר.

אין לעשות באתר, בתכניו ובמידע שבו כל שימוש מסחרי ו/או למטרות רווח כלשהן, בשום דרך, אלא אם קיבלת, מראש ובכתב, הסכמה מבעלי האתר, ועל פי שיקול דעתם בלבד, ובכפוף לתנאיהם. באם יעשה פרסום באתר, ישיר או עקיף, בעלי האתר אינם אחראיים לפרסום זו, לתוכנו ו/או לנזקים, עקיפים או ישירים, העלולים להיגרם מפרסום זה.

הפרות וסעדים

כאמור, אין להעתיק, לשכפל, לערוך, להפיץ, לפרסם בכל דרך ואמצעי ו/או להשתמש בכל אופן אחר בתכנים המופיעים באתר, בשלמותם או בחלקם, אלא אם קיבלת את הסכמת בעלי האתר לכך, בכתב ומראש. כל שימוש באתר ובתכניו שאינו לצורך שימוש פרטי ואישי ייחשב להפרה. בתכני האתר נכלל כל המידע הכתוב בו, תמונות, סרטונים, וסימנים מסחריים/פרטיים. לבעלי האתר שמורה הזכות לעדכן ולהסיר משתמש מהאתר בכל חשד להפרת זכויות יוצרים/קניין רוחני/סימני מסחר/כל זכות אחרת, לרבות הפרת זכויות צד ג’, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. מובהר כי לבעלי האתר אין אחריות להפרות של צדדים שלישיים.

תנאי הפרטיות

בעלי האתר משקיעים מאמצים רבים בשמירה על אתר מאובטח ובשמירת המידע האישי של משתמשי האתר. באתר מופעלת מערכת אבטחה מתקדמת, ייעודית ומותאמת לאתרי אינטרנט, שמטרתה לאבטח את המידע הקיים בו ולשמור על סודיות פרטי המשתמשים בצורה האופטימלית. מערכת זו מצמצמת עד מאוד סיכונים לגישה בלתי מורשית לאתר ולמידע שבו, אך אין בה ביטחון של מאה אחוז. לפיכך, מפעילי האתר אינם מתחייבים ששירותיהם יהיו חסינים בצורה ודאית ומוחלטת מפני גישה בלתי מורשית למידע הקיים בו. מובהר כי למשתמשי האתר לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד בעלי האתר בשל כך, כל עוד בעלי האתר הפעילו אמצעים סבירים כדי למנוע גישה לא מורשית למידע כאמור.
האתר אוסף בעת הגלישה בו מידע אנונימי ושאינו מזהה על אודות המשתמשים – המודעות שהוצגו בפניהם, זמן שהייתם באתר, הפעולות שביצעו והתכנים שבהם מצאו עניין. מידע זה, שכאמור אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי, נאסף לצרכים סטטיסטיים, מחקריים, ו/או לצורכי שיפור חוויית המשתמשים באתר. לרשות בעלי האתר עומדת הזכות לשמור את המידע שאינו מזהה ולהשתמש בו לצרכיהם, בהתאם להוראות כל דין ולמגבלות תנאי השימוש כאמור.
את הנתונים הסטטיסטיים רשאים בעלי האתר להעביר לצדדים שלישיים, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, ובלבד שהנתונים כאמור אינם מזהים את המשתמשים באופן אישי.

בעלי האתר יהיו רשאים להעביר או לגלות מידע אישי של משתמשי האתר במקרים הבאים: הפרת תנאי התקנון או כל הסכם אחר עם בעלי האתר; כדי לעמוד בדרישות רשות ממשלתית או רשות מוסמכת אחרת בהינתן צו בעניין; כדי לאכוף את מדיניות הפרטיות כאמור ו/או כדי לטפל ולמנוע תרמית או סוגיית אבטחה אחרת.
אבטחת מידע

כאמור, בעלי האתר עושים את מירב המאמצים לאבטחת האתר והמידע בו, ועומדים בתקני האבטחה המחמירים ביותר על ידי פרוטוקול לתקשורת מאובטחת באינטרנט. לפיכך, כל הנתונים הפרטיים שהמשתמשים מקלידים בעת הרכישה באתר, מאובטחים לגמרי ונותרים חסויים. על השרת מותקנת תעודה דיגיטלית מסוג SSL Web Server (Secure Sockets Layer ), המבטיחה את העברת המידע של המשתמשים בצורה בטוחה ומאובטחת, על ידי חיבור וקשר מאובטח בין השרת לדפדפן – בין אם מדובר בדפדפן של מחשב ובין אם בדפדפן של טלפון סלולרי או טאבלט. התעודה הדיגיטלית מסוג SSL מגנה מפני תקיפות סייבר ועבירות מחשוב, מאמתת שהשרת שאליו מחובר המשתמש הוא אכן השרת הנכון, גורמת להצפנת המידע בשפה שרק דפדפן האינטרנט של המשתמש ושרת האתר מבינים, ועורכת בדיקה שכל המידע שנשלח מהדפדפן של המשתמש יגיע בצורה נכונה ומלאה לאתר.
בעלי האתר מתחייבים שלא למסור את פרטי התשלום של לקוחותיהם לאף גורם, מעבר לחברת האשראי הרלוונטית, אליה משתייך כרטיס האשראי של הלקוח.
מערכות מפעילת האתר לא שומרות את פרטי כרטיסי האשראי של הלקוחות שביצעו פעולות באתר, ופעולת הסליקה מתבצעת בצורה מאובטחת באמצעות חברת _________ המוסמכת לתקן PCI ֻ
מנגנוני ההגנה המתקדמים והמחמירים שבהם נוקטים בעלי האתר נועדו לשמור על המידע באתר ועל פרטי המשתמשים מאובטחים. חרף זאת, מכיוון שמדובר באתר אינטרנט, קרי בסביבה מקוונת, לא ניתן להתחייב לחסינות של מאה אחוז מפני חדירות מחשב, הגם שחדירה למחשב מהווה עבירה פלילית בישראל. לפיכך מובהר, כי השימוש באתר ומסירת מידע מצד המשתמש הינם באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, ולא תהיה לו כל טענה, דרישה ו/או תביעה לגבי חשיפת מידע.

סייגים והגבלת אחריות

מובהר בזאת כי מקרה של נזק שיגרם בעקבות או לאור השימוש באתר, לרבות של צד ג’, אינו באחריות בעלי האתר, ולפיכך הם לא יישאו בחבות בגין כך, אלא במקרים בהם נכתב מפורשות בהסכם.
במקרה של טעות דפוס ברורה, יוצאת דופן וחריגה בתיאור מוצר ו/או שירות כלשהו, כגון מחיר הנקוב במטבע זר או באגורות במקום בשקלים, ייחשב הדבר לטעות קולמוס ולא יחייב את בעלי האתר או מי מטעמם.
מובהר בזאת כי בעלי האתר אינם מתחייבים בשום התחייבות או מצג באשר להתאמת המוצר ו/או השירות למטרה מסוימת, לצרכי המשתמש, לציפיותיו ו/או לדרישותיו. השירות ו/או המוצר באתר מוצג כפי שהוא, ולמשתמשים לא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה כזו או אחרת באשר לאופי ותכונות המוצר ו/או השירות.
במקרה בו משתמש נתקל בהפרה יסודית של הזמנת שירותים ו/או מוצרים מהאתר ודרך האתר, הסעד היחידי והבלעדי עבורו יהיה ביטול ההזמנה, ללא כל אפשרות לטענות או דרישות נוספות מצד המשתמש כנגד מפעילי האתר או מי מטעמם.
קישורים, פנימיים וחיצוניים
בעלי האתר אחראיים על האתר ועל תוכנו באופן בלעדי. חרף זאת, הם אינם אחראיים לתקינותם, חוקיותם, יעילותם, פעילותם או טיבם של אתרים חיצוניים (תוכן זר), באם יש באתר קישורים המפנים לכאלה, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה באשר לאתרים חיצוניים אלו או לנזקים באם יגרמו מהשימוש בהם. מובהר בזאת כי הגלישה באתרים חיצוניים אלו הם באחריותם הבלעדית והמלאה של המשתמשים.
לרשות בעלי האתר, ובהתאם לשיקול דעתם הבלעדי, עומדת הזכות להוסיף לאתר קישורים, פנימיים או חיצוניים, להסיר מהאתר קישורים, פנימיים או חיצוניים, או להפסיק לשלב קישורים, פנימיים או חיצוניים.
לרשות בעלי האתר עומדת הזכות לשלב באתר פרסום של צד ג’, לרבות תוכן מסחרי, באנרים, מודעות קופצות וכדומה. בעלי האתר או מי מטעמם לא יהיו אחראיים לתוכן המסחרי של צד ג’, ולמשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה לאתר או לבעליו בשל פרסום זה.
למען הסר ספק, מובהר כי בעלי האתר לא יישאו בכל אחריות לגבי שירותים, מוצרים ו/או פעילות של צדדים שלישיים, גם אם ההתקשרות עם צד ג’ מתייחסת, ישירות או בעקיפין, לפעילות האתר.

מדיניות עוגיות (Cookies)

לרשות בעלי האתר עומדת הזכות להפעיל שימוש בקבצי “עוגיות” ((Cookies. קבצי “עוגיות” הם קבצי טקסט קטנים המאוחסנים על המחשב של המשתמש (הכונן הקשיח). קבצי ה”עוגיות” מאפשרים לאסוף מידע לא מזהה על המשתמשים, דרך המחשבים או דפדפן האינטרנט, כגון הגדרות שפה של הדפדפן, זמני הגלישה, סוג המכשיר ומיקום גיאוגרפי משוער. המטרה היא לספק למשתמשים חווית משתמש טובה, שירות איכותי ומהיר, ולחסוך להם זמן וצורך להקליד בכל כניסה לאתר מחדש את פרטיהם האישיים. למען הסר ספק, קבצי ה”עוגיות” אינם כוללים אף פרט מזהה של המשתמש באופן אישי. עם זאת, משתמש המעוניין למנוע את איסוף המידע הלא מזוהה דרך “עוגיות”, יכול לעשות זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. יש לקחת בחשבון שבמקרה כזה, הדבר עלול לפגוע באיכות השירותים באתר או להביא לכך שחלקם לא יהיו זמינים.
תמיכה טכנית, שינויים והפסקת השירות

בעלי האתר אינם מתחייבים לספק שירות תמיכה טכנית למשתמשי האתר. לרשות בעלי האתר עומדת הזכות, בהתאם לצורכי האתר, תפעולו או שיפורו, לעצור את פעילות האתר בהתאם לצורך לזמן מסוים. כמו כן עומדת לרשותם הזכות לשנות את עיצוב האתר, סגנונו, מראהו, זמינות המוצרים או השירותים המוצעים בו בהתאם לצורך העולה מתפעול האתר. למשתמשים לא תהיה כל טענה, דרישה ו/או תביעה באשר לשינויים אלו, לגבי אי נוחות זמנית ו/או תקלות שעלולות להיגרם בעקבות השינויים. לרשות בעלי האתר שמורה הזכות לעריכת שינויים גם בתנאי השימוש באתר, והם אינם חייבים לתת על כך הודעה מוקדמת למשתמשים.
באם בעלי האתר יחליטו, על פי שיקול דעתם, לעצור את פעילות האתר לחלוטין, הם יפרסמו הודעה מוקדמת על כך – אלא אם ההודעה על סגירת האתר תגיע בעקבות דרישת רשות ממשלתית או סמכותית אחרת, שאז בעלי האתר אינם חבים בהודעה מוקדמת על עצירת הפעילות, ולמשתמשים לא תהיה נגדם כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגדם.

כללי התנהגות באתר

על המשתמשים באתר חלה חובה למלא את פרטיהם הנכונים באופן מדויק. מסירת פרטים שאינם נכונים לא תאפשר שימוש באתר, ובנוסף, מהווה עבירה פלילית.
המשתמשים באתר מתחייבים לשמור על שפה נאותה ומכובדת. כל שימוש בשפה בוטה, בעלת תוכן פוגעני ו/או מגונה שיש בה כדי להשמיץ/להכפיש/להעליב אדם/מגזר/אוכלוסייה מסוימת, או שיש בה כדי להוות לשון הרע והפרת חוק, ייחשב כהפרת ההסכם. במקרה כזה, או באם תגיע דרישה/טענה/תביעה מצד ג’, על המפר יהיה לשפות את בעלי האתר לאלתר עם דרישתם.
פרט לכך, במקרים של הפרה כאמור, לרשות בעלי האתר עומדת הזכות להעביר את פרטי המפר לרשות סמכותית רלוונטית, להסיר מיידית את המשתמש המפר ואת תוכנו מהאתר, ולפעול בצעדים נוספים לפי ראות עיניהם ושיקול דעתם המוחלט.
למען הסר ספק מובהר בזאת, כי זכויות היוצרים והקניין הרוחני על מכלול התוכן באתר הינן של בעלי האתר. משכך, הם רשאים להוסיף, להסיר, לתקן ו/או לערוך חלקי תוכן באתר, ללא חובת הודעה למשתמשים. בעלי האתר רשאים לפרסם ולהפיץ לפי שיקול דעתם הבלעדי ביקורות, חוות דעת ומשובים של משתמשים על האתר, תוכנו או חוויית המשתמש, והם רשאים לעשות זאת באתר, ברשתות החברתיות או בכל אמצעי אחר, בהתאם לצורכיהם, לרבות שימוש פרסומי.

אחריות וביטול עסקה

המשתמש רשאי לבטל עסקה למוצר/שירות שרכש דרך האתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (התשמ”א 1981) והתקנות בנושא (התשע”א 2010).
באשר לתנאי קבלת האחריות: האחריות תחול על המוצר/שירות שרכישתו בוצעה דרך האתר בלבד, וכל עוד בידי הקונה הוכחת קנייה מקורית. האתר מתחייב לסעד של תיקון או החלפה במקרה של מוצר פגום, ולסעד זה בלבד, כאשר הסעד אינו יעלה על מחיר הרכישה של המוצר מלכתחילה. באם הפגם במוצר נגרם עקב שימוש לא תקין, אחריות האתר לא תהיה תקפה. מובהר כי בעלי האתר לא יהיו אחראיים לכל נזק, אם יגרם, כתוצאה משימוש לא תקין במוצר, ולא להפסדים או נזקים תוצאתיים, ישירים או עקיפים, אשר עלולים להיגרם ללקוח או לצד ג’ עקב שימוש לא נכון – אלא אם יקבע כי הנזק נגרם בעקבות רשלנות האתר או בעליו.
לקבלת שירות למוצר ולהפעלת האחריות עליך ליצור קשר עם החברה בטלפון:
* מובהר כי ביצוע פעולות באתר, לרבות רכישת מוצר/ים, כפוף לתנאי התקנון המפורטים לעיל. עצם ביצוע פעולות באתר יהווה הצהרה מצד הלקוח כי הוא מאשר את התקנון ומסכים לו, לאחר שקרא אותו והבין את תוכנו. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין האתר, והוא מגלם וממצה את כל ההסכמות בינך לבין האתר. לא תשמע מצדך כל טענה, דרישה ו/או תביעה בדבר הבטחות, מצגים או הסכמות שאינם באים לידי ביטוי בתקנון זה.

מגבלת גיל לרכישה באתר

האתר הוא אתר מכירות של ספרים. למרות שלא ידועה לנו מגבלת גיל לרכישת ספרים בחוק הישראלי, קיימת מגבלת גיל לרכישות מקוונות. על כן, מגבלת הגיל לרכישת מוצרים באתר עומדת על גיל 16 ומעלה.

מדיניות אספקת מוצרים

האתר משמש אך ורק למכירת הספר ‘האיש שצעק סרק סרק’.
רכישת הספר תתאפשר לכל מי שמחזיק בבעלותו כרטיס אשראי בר תוקף, חשבון ביט פעיל, או חשבון בנק בעל יתרת משיכה. אנו מאפשרים לרכוש ספרים ולאוספם באופן עצמאי, בסניפנו ברחוב קרליבך 41 בתל אביב, או לבקש מאיתנו לשולחם אליכם בדואר ישראל, בתוספת מחיר.
על מנת לרכוש ולאסוף את הספרים באופן עצמאי, ממשרדנו ברחוב קרליבך 41 בתל אביב, יש ליצור קשר עם אבי זלינגר בהודעת ווטסאפ, או מסרון רגיל, ולתאם איתו הגעה לאיסוף. פרטי הקשר של אבי מצויינים בתחתית האתר. משרדנו פתוח בימים א’-ה’ בין השעות 09:00 ל-18:00 אחה”צ. אין להגיע אלינו לאיסוף הספר ללא תיאום מראש.
משלוח הספר בדואר יתאפשר רק למי שיציין את שמו המלא והמדויק, כתובתו המלאה והנכונה, מיקוד בן 7 ספרות, ומספר הטלפון בו ניתן להשיגו במקרה ומתעוררות בעיות במשלוח. המקום לציין פרטים אלה קיים בהליך הרכישה. אין צורך לשלוח אלינו את הפרטים הללו מעבר לכך.
לאחר קבלת הזמנתכם, ואישור הסליקה, אנו מעבדים את כל הכתובות לרשומה יומית, ומדפיסים אותן על מדבקות. הספרים נעטפים במעטפות מיוחדות, ועליהן מוצמדת המדבקה המציינת את כל פרטי הרוכש, וכן את פרטינו, במקרה ולא יימצא דורש לחבילה.
אנו מעבירים את הספרים העטופים אל דואר ישראל, המשגר את החבילה המבוילת, באמצעות שירות המשלוחים שלו, אל הכתובת שציינתם. ברוב הפעמים הספר עצמו לא יגיע אל תא הדואר שלכם, אלא רק הודעה מטעם הדואר הקוראת לכם לסור אל סניף הדואר הקרוב כדי לאסוף אותו. משך הזמן בין העברת הספר על ידינו אל דואר ישראל (כאמור, תוך שלושה ימי עסקים לכל היותר), ועד להגעתו אל כתובתכם, תלוי במגבלות שירות דואר ישראל המצוינות באתר הדואר.
בכל מקרה, אם חל עיכוב מתמשך בהגעת הספר, של למעלה משבועיים, אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר, ואנו נעשה את כל המאמצים לאתר את האבדה ולהעביר אליכם עותק חליפי.

כל הזכויות שמורות לרן שריר ואבי זלינגר ©
הדף נבנה על ידי 2022

0
    0
    העגלה שלך
    העגלה שלך ריקהחזור לחנות